Stiftelsen Wøyen

Tildelinger

2013
NTNU BUS Midt Norge: Barneverntjenestens arbeid med barnevernundersøkelser
UIB Hemilsenteret: Innvandrerbarn og kunnskapsbaserte tiltak i barnevernet
NOVA: Barnevernets håndtering av saker med mistanke om vold/seksuelle overgrep under utøvelse av samvær etter barneloven
Høgskolen i Telemark: Omsorg, forventning og innsats. Bosetting av enslige mindreårige flytninger i kommunene
Lena Steimler: Undervisnings- og diskusjonsfilmen “Fredag ettermiddag” om en akutt barnevernsak.
Trefoldighet feriekoloni: Feriekoloni


2012
BUS Midt Norge: Barneverntjenestens håndtering av bekymringsmeldinger i Midt Norge.
BUS Midt Norge: Håndtering av tvangsbruk i barneverninstitusjoner – ulik praksis?
NOVA: Barnevernets håndtering av saker med mistanke om vold mv
Lena Steimler: Filmprosjekt «Fredag ettermiddag»
Trefoldighet feriekoloni


2012
BUS Midt Norge: Barneverntjenestens håndtering av bekymringsmeldinger i Midt Norge.
BUS Midt Norge: Håndtering av tvangsbruk i barneverninstitusjoner – ulik praksis?
NOVA: Barnevernets håndtering av saker med mistanke om vold mv
Lena Steimler: Filmprosjekt «Fredag ettermiddag»
Trefoldighet feriekoloni


2011
BUS Midt Norge: Beskrivelse av en modell for samarbeid mellom BUFetat og helseforetak (BUP) om felles døginstitusjon for barn
BUS Midt Norge: Tvang i barneverninstitusjoner – ungdommens perspektiver
NOVA: Forhandlinger om utvikling av hjelpetiltak
NOVA: Dialoger med ungdom om utredninger av ungdom – et utviklingsprosjekt
Høyskolen i Oslo: Omsorg i overgang: Omsorg som praktisert, forstått og opplevd av profesjonsutøvere og av barna som bor i omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere.
Universitetet i Agder: Muligheter for fagutvikling i barneverntjenesten.
Redd Barna: Handel med barn – er det vårt ansvar
Trefoldighet feriekoloni


2010
BUS Midt Norge: Barnevernbarns tilgang til psykisk helsevern. Hvordan opplever ansatte i barnevern og barne – og ungdomspsykiatri barns tilgang til BUP?
BUS Midt Norge: Barnevern og kulturkompetanse
BUS Vestlandet: Screening av barn i barnevernet – tverrfaglig samarbeid om utredning og tiltak.
BUS Vestlandet: Plasseringer i beredskapshjem. Hvor lenge varer de – og hvorfor?
Landsforeningen for barnevernsbarn: Kreativ sommerleir for barnevernsbarn
Trefoldighet feriekoloni: Drift av feriekoloni
Blendwerk teater: «Victor» et musikkteater om krig og barn
Anja Johnsen: «Barn i inntektsfattige familier og resiliens»
Redd Barna: «Alternativ omsorg på nettet – mitt ansvar»


2009
BUS Vestlandet: Screeing av barn – tverrfaglig samarbeid om utredning og tiltak
BUS Vestlandet: Plassering i beredskapshjem. Hvor lenge varer de – og hvorfor?
BUS Midt Norge: Fritid for barn og unge som bor i barneverninstitusjon
BUS Midt Norge: Dobbeltklienter i Midt-Norge. En undersøkelse av erfaringene til familier med barn som har fått hjelp av både barneverntjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien
Trefoldighet feriekoloni: Drift av feriekoloni
Redd Barna: Alternativ omsorg på nettet – er det mitt ansvar?


2008
BUS Vestlandet: Foreldreskap på avstand – når barn er i fosterhjem
BUS Vestlandet: Barnevernbarn med hjelpetiltak – hvordan går det med dem i skolen.
BUS Midt Norge: Kunnskapsstatus – samordning av barnevernets og barnepsykiatriens tjenester.
BUS Midt Norge: Fritid for barn og unge som bor i barneverninstitusjon.
BUS Midt Norge: Bok om «Barn i barne- og skolehjem under krigsårene 1940-45»
BUS Midt Norge: De minste barna i institusjon og tilsyn.
BUS Nord Norge: Samtale med barn i barnevernet – saksbehandlerens perspektiv.
Sykehuset Asker og Bærum (Ingerid Aamot): Grenser for makt og ansvar :Tverretatlig samarbeid mellom barneverntjenesten og psykisk helsevern for barn og unge.
Trefoldighet feriekoloni: Drift av feriekoloni
Redd Barna: Kunnskap, mot og trygghet – styrking av barnevernets handlingskompetanse om vold og seksuelle overgrep.


2007
NOVA: Barnevern og familier med minoritetsbakgrunn
BUS Nord Norge: Hvordan blir barn som lever med omsorgssvikt sett og hørt av politikerne?
BUS Nord Norge: Samtale med barn i barnevernet – delprosjekt evaluering og spredning
BUS Midt Norge: Tilleggssøknad knyttet til prosjektet ”Barn og medvirkning i barnevernsinstitusjon” – utarbeidelse av en kortversjon av temaheftet fra prosjektet.
BUS Midt Norge: Forespørsel (eventuelt tilsagn ) om støtte til en bok/bokhefte om «Barn i barne- og skolehjem under krigsårene 1940-45”\»
BUS Vestlandet: Foreldreskap på avstand – når barn er i fosterhjem
BUS Vestlandet: Barnevernbarn med hjelpetiltak – hva med deres psykiske helse?
Trefoldighet feriekoloni: Drift av feriekoloni


 

2006
NOVA: Barnevern og familier med minoritetsbakgrunn
BUS Nord Norge: Kunnskapsverksted som metode for refleksjon og synliggjøring av praktisk kunnskap.
BUS Nord Norge: Samtale med barn i barnevernet – delprosjekt evaluering og spredning
BUS Midt Norge: Barn og medvirkningsretter i barnevernsinstitusjon
BUS Vestlandet: Fosterhjem – fosterforeldres synspunkt og erfaringer
BUS Vestlandet: Utprøving av en nettverksorientert modell for avklaring og utredning av meldinger til barnevernet.
Trefoldighet feriekoloni: Drift av feriekoloni


2005
BVU Vestlandet: Fosterhjem – fosterforeldres synspunkt og erfaringer
BVU Vestlandet: Utprøving av en nettverksorientert modell for avklaring og utredning av meldinger.
BVU Midt Norge: Barn og medvirkningsrettigheter i institusjon.
BVU Nord Norge: Fargerikt barnevern
BVU Nord Norge: Samtale med barn i barnevernet – utprøving og evaluering av implementeringsstrategier
Trefoldighet feriekoloni: Sommerleir


2004
BVU Midt Norge: Planleggingsverktøy for barneverninstitusjoner.
BVU Midt Norge: Basisbevilgning
BVU Nord Norge: «Samtale med barn – et utviklingsprosjekt»
BVU Nord Norge: Basisbevilgning
NOVA: Oppfølging av 6-12 åringer som er flyttet hjemmefra av barnevernet
BVU Vestlandet: Oppfølging av 6-12 åringer som er flyttet hjemmefra av barnevernet.
BVU Vestlandet: Basisbevilgning


2003

BVU Vestlandet: Oppfølging av 6-12 åringer som er flyttet hjemmefra av barnevernet.
BVU Vestlandet: Basisbevilgning
BVU Midt Norge: Temahefte for søskens plassering i fosterhjem
BVU Midt Norge: Basisbevilgning
BVU Nord Norge: Samtaler med barn i barnevernet.
BVU Nord Norge: Basisbevilgning
NOVA: Barn som plasseres utenfor hjemmet.
NOVA: Basisbevilgning
Trefoldighet feriekoloni: Feriekoloni


2002
BVU Vestlandet: Driftstilskudd
BVU Midt Norge: Driftstilskudd
BVU Nord Norge: Driftstilskudd
NOVA: Driftstilskudd
Trefoldighet feriekoloni: Feriekoloni


2001
BVU Vestlandet: Driftstilskudd
BVU Midt Norge: Driftstilskudd
BVU Nord Norge: Driftstilskudd
NOVA: Driftstilskudd
Trefoldighet feriekoloni: Feriekoloni